forme-8-copie-3

Eis Equipe

EIS EQUIPE MÉCHT ALLES, WAT MÉIGLECH ASS, FIR DATT ÄERT KAND SECH AN DER CRÈCHE BESCHTMÉIGLECHST ENTWÉCKELT.

forme-9-copie-3

Eis Equipe besteet aus Personal mat Erfahrung am Ëmgang mat klenge Kanner.

katya

Katya

Direktesch

Français  Anglais  Luxembourgeois

Als Direktesch vun der Crèche ass si fir alles zoustänneg, wat Finanzen, Verwaltung an Oflaf ubelaangt. Well si dës Aufgaben iwwerhëlt, kann d'Erzéiungspersonal esouvill Zäit ewéi méiglech mat de Kanner verbréngen an déi pädagogesch Methoden uwennen.

Mandy

Mandy

Diploméiert Erzéierin

Français  Luxembourgeois

Als diploméiert Erzéierin a Gérante vun der Kannerbuerg Téinten huet si d'Aufgaben, duerfir ze suergen, datt d'Erzéiungspersonal eenheetlech pädagogesch Methoden uwennt, an d'Equipe ze betreien.

luisa

Luisa

Gouvernantin

Portugais  Français

Als Gouvernantin suergt si duerfir, datt d'Räim propper bleiwen, an datt alles desinfizéiert gëtt, fir de Verbreedungsrisiko vun de Viren ze verréngeren.

lindsay

Lindsay

Erzéierin

Luxembourgeois  Français  Allemand  Espagnol  Portugais  Anglais

Si ass Erzéierin mat enger Spezialiséierung an der Emmi-Pikler-Pädagogik, déi se zanter iwwer zéng Joer praktizéiert.

Katya Witherington

KANNERBUERG TÉINTEN SARL
35, rue de Luxembourg
L-7480 TUNTANGE

info@kannerbuerg.lu
T. (+352) 621 353 656